Officer Introduction

Member of the Board

Chairman
 • Fumihiko Sugitani
President and CEO
 • Kyo Ariyoshi
Senior Managing
Executive Officer
 • Koji Yanagida
 • Tomoaki Wade
 • Takashi Maeda
Principal Architect
 • Yoshihiko Yasuno
Corporate Advisor
 • Naruo Kitamura

Executive Officers

Senior Executive
Officer
 • Masakuni Nagahiro
Managing Executive Officer
 • Hideaki Kato
 • Takeshi Hatano
 • Yoshiaki Sugane
 • Takanobu Sato
 • Akimune Nakayama
 • Hiroshi Nasu
 • Hiroaki Kobayashi
 • Yoshiaki Tanaka
 • Yasuhiro Sakurai
 • Naohiko Kobayashi
 • Kazuyuki Watanabe
 • Yuji Uchiyama
 • Satoshi Yasukawa
 • Shinichi Ina
 • Hirofumi Toyama
 • Makoto Watanabe
 • Daisuke Sakai
Executive Officer
 • Keita Tamura
 • Kosuke Okada
 • Norihisa Suzuki
 • Kazunari Ogasawara
 • Katsuhira Honda
Auditor
 • Yukiyoshi Hoshino